I forbindelse med revisjon, gikk Landbruksdirektoratet gjennom slaktedata til alle slakterier i Norge. Registreringer ved vårt slakteri viste avvik, og dette er bakgrunnen for reaksjonene.  

Styret i Animalia har besluttet å midlertidig utestenge vårt slakteri samt en klassifisør fra klassifiseringsordningen i tre måneder fra 01.11.2023 til 31.01.2024. Dette gjelder storfe og småfe, gris er ikke berørt av saken. 

Avviket rettes mot feil utbetaling til bønder, hvor direktoratet mener at bønder er blitt overbetalt. Bakgrunnen for dette er at Animalia mener at vi ved flere anledninger har oppgradert klasse av slakt.  Vårt slakteri  har ikke hatt noen økonomisk fordel av dette. Vårt hovedfokus er at våre produsenter skal få korrekt oppgjør for sine leveranser.

Klassifiseringsordningen er basert på skjønn,  og det har dessverre vært misforståelser fra vår side i tolkningen av regelverket. Vi har rettet opp prosedyrer og implementert nye rutiner som nå er på plass. Dette for å sikre at regelverket fremover vil  bli fulgt.  Vi har flere dyktige og godkjente klassifisører som er på kurs og eksamineres årlig av Animalia. Disse er uberørt av saken og er fortsatt godkjent gjennom  utestengelsesperioden. Våre leverandører vil dermed ikke bli berørt hverken økonomisk eller driftsmessig av denne utestengelsen.  

 

Vi har stor forståelse og respekt for klassifiseringsordningen, og ønsker på ingen måte å undergrave systemet og regelverket. 

 

Vi er i utgangspunktet uenig til utfallet i saken. Det er en mulighet å anke, men dette ønsker vi ikke å bruke ressurser på.  Dette da klassifiseringsordningen er eid 25% av KLF og 75% av Nortura og Nortura og Jens Eide konkurrerer i samme marked.

 

Til slutt ønsker vi å benytte anledningen til å takke alle våre produsenter for den tilliten dere viser, og har vist oss. Jens Eide AS ser frem til et fortsatt godt og produktivt samarbeid. 

 

For ytterligere informasjon kontakt Jens Øystein Eide på 905 42 936. 

 

Jens Øystein Eide

Daglig leder